Вітаю Вас, Гість
Цукур Ольга Григорівна, кандидат психологічних наук, молодший науковий співробітникКоло наукових та практичних інтересів: якісна методологія, православний дискурс, 
релігійний світогляд, освітянський дискурс, конструктивність поведінки .

 

 

 1. Цукур, О.Г. (2022). Передумовою цілеспрямованого формування готовності особистості до дій в надзвичайних ситуаціях є чітко організована психологічна підготовка [Електронний ресурс]: матер. фахової дискусії 14.12.2021 р. Київ: ІСПП НАПН України, 152-156. Взято з: http://psy-lpr.at.ua/Materials/fakh-dis-12.2022.pdf.
 2. Цукур, О.Г. (2022). Особливості комбінованої стратегії вивчення православної ідентичності: синтез двох методологій та об’єднання дослідницьких процедур. Якісні дослідження в психології: проблеми та їх вирішення: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції 23–24 січня 2022 р. Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 66-72. Взято з: http://psy-lpr.at.ua/Materials/cukur_2022-jakisni_doslidzhennja.pdf.
 3. Цукур, О. Г. Особливості конструювання особистістю православної ідентичності в умовах секуляризації суспільства. Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. психол. н. 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи. - Київ, 2021. - 18 с. Взято з:  https://ispp.org.ua/wp-content/uploads/2021/03/tsukur-aref.pdf
 4. Цукур, О.Г. (2021). Комунікація в секуляризованому суспільстві: подвійні ефекти. Актуальні проблеми психологічної протидії негативним інформаційним впливам на особистість в умовах сучасних викликів: матер. методологічного семінару НАПН (м. Київ, 8 квітня 2021 р.), 337-341. 
 5. Цукур, О. Г. (2021). До питання вивчення психологічних компонентів конфесійної ідентичності особистості. Роль і місце психології і педагогіки у формуванні сучасної особистості: збірник тез Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15-16 січня 2021 р.). Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 121–124.
 6. Цукур, О. Г. (2021). Вплив секуляризації на становлення православної ідентичності особистості. Педагогіка і психологія сьогодення: теорія і практика: збірник наукових робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 22-23 січня 2021 р.). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 44-46.
 7. Цукур О.Г. (2021). Дослідження уявлень учасників освітнього процесу про конструктивну поведінку в умовах надзвичайної ситуації: особливості формування теоретичної вибірки. Надзвичайна подія: методологія вивчення та практики опанування [Електронний ресурс]: матер. круглого столу 29.10.2021 р. Київ: ІСПП НАПН України,  62-65. Взято з: http://psy-lpr.at.ua/Materials/ks-np-2021.pdf
 8. Цукур, О Г. (2020). Конструювання змісту православної ідентичності у просторі “світське-релігійне”. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Психологія». Том 31 (70) № 4.
 9. Цукур, О. Г. (2020). Конструктивна поведінка учасників освітнього процесу в надзвичайній ситуації: проблема вибору критеріїв. Наукові студії із соціальної та політичної психології, 46(49), 233-241. DOI: https://doi.org/10.33120/ssj.vi46(49).169
 10. Цукур, О. Г. (2020). Конструювання особистістю православної ідентичності в секулярному суспільстві: позаінституційний вимір.  Психологічні науки: проблеми і здобутки, 1-2 (15-16).
 11. Цукур, О. Г. (2020). До питання вибору критеріїв конструктивності поведінки особистості у надзвичайних ситуаціях. Актуальні проблеми психологічного забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів, Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (30 жовтня 2020 р.), 70-71.
 12. Цукур, О. Г. (2020). Прогнозування соціального конфлікту: визначення критичних зон міжсуб’єктної взаємодії. В Дроздов, О.Ю., Шлімакова, І.І. (Ред.), Десяті Сіверянські соціально-психологічні читання, Матеріали Міжнародної наукової конференції (29 листопада 2019 року, м. Чернігів). Чернігів: Нац. ун т "Чернігівський колегіум" ім. Т. Г. Шевченка. 304-307

***