Вітаю Вас, Гість

Ларкіна Ірина Вячеславівна, молодший науковий співробітник

Коло науковий інтересів: етнопсихологія, психологія соціальної поведінки

 

Публікації за темою НДР:

1. Духневич В.М., Ларкіна І.В. Про напрямки розробок науково-практичних засад подолання негативних психологічних наслідків політико-правової ситуації на сході країни // В.М. Духневич, І.В. Ларкіна // Психологічна допомога особам, які беруть участь в антитерористичній операції: матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 30 берез. 2016 р.) : у 2 ч. / [ред. кол.: В. В. Чернєй, М. В. Костицький, О. І. Кудерміна та ін.]. – Частина 1. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – сс. 88-91.

2. Ларкіна І.В. Довіра до влади та образ держави у сприйнятті східних та західних європейців / І.В. Ларкіна // Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. – К.: НУОУ, 2015. – Вип. 3 (46) – сс. 178-183.

Інші публікації:
1. Ларкіна І.В. Соціально-психологічні функції довіри: сучасний погляд / І.В. Ларкіна // Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України; [голов. ред.: С.Д. Максименко]. ‑ Житомир: ЖДУ, 2002 - Т. 7: Екологічна психологія, Вип. 34. - 2013. – сс. 124-132. ‑ Режим доступу: http://ecopsy.com.ua/data/zbirki/2013_31/sb31_16.pdf

2. Ларкіна І.В. Довіра як соціально-психологічний феномен / І.В. Ларкіна // Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції « Міждисциплінарні проблеми соціальної роботи: психологічні, соціологічні, правові аспекти» Київ, 2014 р.-с. 42-44.