Вітаю Вас, Гість

Кравчук Світлана Леонтіївна, кандидат психологічних наук, доцент

 

Освіта:

1994-1999 рік – навчання на відділенні психології факультету соціології та психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Психологія», кваліфікація магістра (диплом з відзнакою КВ № 11719661).

Кандидат психологічних наук з 11 грудня 2002 року. Вчене звання доцента кафедри загальної та інженерної психології присвоєно 23 грудня 2008 року.

 

Додаткова освіта:

1996-1997 роки – навчання на першому рівні з питань діагностики, терапії та нцепція психологічного зросту як модель виходу з узалежнень), ініційованого програмою «Пробудження» Міжнародного Фонду «Відродження» і реалізованого Асоціацією «НАРКОН-ХЕЛП». Документ: сертифікат.

2013 рік – слухач курсу підвищення кваліфікації за напрямом «Інноваційні навчально-виховні технології (психолого-педагогічного спрямування)» в Київському національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.

2015 рік - курси підвищення кваліфікації за напрямами «Створення електронних навчально-методичних матеріалів та електронних посібників з навчальних дисциплін у дистанційному середовищі Moodle»; «Створення персональної Веб-сторінки науково-педагогічного працівника лінгвістичного університету» в Київському національному лінгвістичному університеті.

 

Сфера наукових інтересів: експериментальна психологія, математичні методи в психологічних дослідженнях, соціальна психологія, психологія агресії, загальна психологія, диференціальна психологія та психофізіологія, психодіагностика, психологія особистості, політична психологія.

Напрями практичної діяльності: психодіагностика, проведення наукових досліджень.

 

Публікації за темою НДР "Науково-методичні стратегії запобігання негативним психологічним явищам у політико-правовій сфері в умовах воєнного конфлікту" (2017-2019 рр.)

1. Кравчук С.Л. Особливості ставлення студентської молоді до агресії в розв`язанні політико-правових питань / С.Л. Кравчук // Проблеми політичної психології: збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; [редакційна колегія: Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна, І. Г. Батраченко та ін.]. Вип. 5 (19). – К.: Міленіум, 2017. - С. 325-334.

2. Кравчук С.Л. Психологічні особливості духовних цінностей та неконструктивних форм поведінки в юнацькому віці у політико-правовій сфері в умовах воєнного конфлікту / С.Л. Кравчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». - Том 1. Вип. 3. – Херсон: Херсонський державний університет, 2017. - С. 104-108.

3. Кравчук С.Л. До проблеми дослідження духовних цінностей та неконструктивних форм поведінки молоді у політико-правовій сфері в умовах воєнного конфлікту / С. Л. Кравчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 6 (51). - С. 182-190.

4. Kravchuk S., Khalanskyi V. The features of mutual relations in family and attitude to the political-legal sphere in the context of military conflict in Ukraine / S.Kravchuk, V.Khalanskyi // Humanitarium / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.) ; Ніжин (Чернігів. обл.) : Лисенко М.М., 2017. – Том. 39, Вип. 1: Психологія. –  С. 100-115.

5. Кравчук С. Л. Особливості життєстійкості як фактора психологічної пружності особистості юнацького віку в умовах воєнного конфлікту / С. Л. Кравчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – Херсон: Херсонський державний університет, 2018 . - Вип. 1. - Том 1. - С. 99-105.

6. Кравчук С. Л. Особливості психологічної пружності та життєстійкості особистості юнацького віку в умовах воєнного конфлікту / С. Л. Кравчук // СОЦІАЛЬНА РОБОТА В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ТЕНДЕНЦІЇ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції науковців, студентів і молодих учених, м. Полтава, 28 лютого 2018 р. - К.: Університет "Україна", 2018. - С. 198-200.
7. Кравчук С. Л. Особливості психологічної пружності та життєстійкості особистості як чинників запобігання негативним наслідкам воєнного конфлікту / С. Л. Кравчук // Психологічні виміри культури, економіки, управління: Науковий журнал. Матеріали другої наукової конференції на тему: «Західноукраїнська психологія вчора та сьогодні, присвяченої С. Балею, О. Кульчицькому, Я. Цурковському» Львів, 12 березня 2018 року / [відповідальний ред. О.М. Лозинський]. Україна, Львів. – Випуск XІ, 2018. – С. 156-164.
8. Кравчук С. Л. Особливості психологічної пружності особистості як чинника запобігання негативним наслідкам воєнного конфлікту / С. Л. Кравчук // Materials of the International scientific and practical Conference Science and civilization – 2018, January 30 – February 7, 2018. Pedagogical sciences. Psychology and sociology: Sheffield. England. Science and education LTD. – P. 68-70.