Вітаю Вас, Гість

Кочубейник Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, провідний науковий співробітник

У 2011 р. захищено докторську дисертацію за темою «Автентичність особистості в інтерсуб’єктивному просторі»

Коло наукових інтересів: постмодерна соціальність, комунікативне суспільство, методологія гуманітарного знання, дискурсивна психологія, ресурси якісних досліджень у психології.

Публікації за темою НДР "Науково-методичні стратегії запобігання негативним психологічним явищам у політико-правовій сфері в умовах воєнного конфлікту" (2017-2019 рр.) :

1. Кочубейник О. М. Психологічний зміст аномії: констроювання опитувальника / О. М. Кочубейник // Педагогічний процес: Теорія і практика. – 2017. – № 1.  – C. 7-14.

2. Кочубейник О. М. Правовий нігілізм: трансвербальні компоненти в дискурсі «верхів» і в дискурсі «низів» / О. М. Кочубейник // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; [редакційна колегія: Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна, І. Г. Батраченко та ін.]. – К. : Міленіум, 2017. – Вип. 5 (19). –С.190-200.

3. Кочубейник О.М. Соціальний плюралізм: дискурсивна інтервенція у сферу права /О.М.Кочубейник // Філософські, методологічні та психологічні проблеми права: матеріали VII Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 11 листоп. 2017 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, М. В. Костицький, С. Д. Гусарєв та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 172-174.

4. Кочубейник О.М. Соціально-психологічні дослідження: методологічні симптоми неблагополуччя / О.М. Кочубейник // Збірник наукових статей Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Серія: «Психологічні науки: проблеми і здобутки». Випуск 10. – К. : КиМУ, 2017. – с. 83-98.

5. Кочубейник О. М. Критичний дискурс аналіз: як забезпечувати репрезентативність корпусу текстів? / О. М. Кочубейник // Психологія особистості. – 2019. – № 1. – С. 140-148.