Вітаю Вас, Гість

Васильченко Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, провідний науковий співробітник

 

Коло наукових інтересів: - психологія соціальної поведінки особистості, психологія репродуктивної поведінки особистості, етнопсихологія.

 

 

Публікації за темою НДР:

 1. Васильченко О.М. Політико-правова культура: особливості психологічного дослідження /О.М. Васильченко // Актуальні проблеми юридичної психології: тези доп. наук.-практич. конф. (Київ, 25 квітня. 2014 р.) / ред. кол. : В.В. Чернєй, М.В. Костицький, О.І. Кудерміна та ін. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2014. – С. 12-14.
 2. Васильченко О.М. Політико-правова культура: теоретико-методологічні підстави психологічного дослідження / О.М. Васильченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – 2014. - Вип. 1. Том 2. – С. 152 -157. (0,5 д.а. планова)
 3. Васильченко О.М. Вивчення соціальних репрезентацій як метод дослідження політико-правової культури / О.М. Васильченко //Актуальні проблеми прикладної психології : матеріали Всеукр. конф., (Київ, 2-3 жовт. 2014 р.) / Укр. НМЦ практ. психології і соц. роботи ; за наук. ред. А. І. Тінякової. – К. : Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2014 р. – С. 24-32. (0,5 д.а. планова)
 4. Васильченко О.М. Соціокультурні форми становлення політико-правового простору / О.М. Васильченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – 2014. - Вип. 1.Том 3. – С. (0,5 д.а. планова)

 

Інші публікації:

Дисертації

Васильченко О. М. Етносоціальні уявлення в структурі „Я”-концепції університетської молоді. Дис. ... канд. психол. наук. – К., 2003. – 177 с.

Васильченко О. М. Психологія репродуктивної поведінки особистості. Дис.  док. психол. Наук. – Київ.,  – 2013 - 490 с.

 

Монографії

Репродуктивна поведінка особистості. Соціально-психологічний аналіз: монографія / Ольга Миколаївна Васильченко. – Луганськ: вид-во "Ноулідж", 2013. – 556 с.;

Васильченко О.М. Репродуктивное поведение личности. Психологические модели / Ольга Миколаївна Васильченко. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. – 124 с.

 

Навчально-методичні видання

 1. Васильченко О.М. Діагностика та корекція репродуктивної поведінки особистості: навчально-методичне видання / Ольга Миколаївна Васильченко. – К.: Нікополь СПД Фельдман О.О., 2012. – 96 с.
 2. Васильченко О.М. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи по дисципліні “Екологічна психологія” навчально-методичне видання / Ольга Миколаївна Васильченко. – Вид-во СНУ ім. В.Даля  – Луганськ, 2004. – 51 с.
 3. Васильченко О.М. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи по дисципліні “Методи соціально-психологічних досліджень”/ Ольга Миколаївна Васильченко. – Вид-во СНУ ім. В.Даля  – Луганськ, 2004. – 82 с.
 4. Васильченко О.М. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи по дисципліні “Психологія травмуючи ситуацій”/ Ольга Миколаївна Васильченко. – Вид-во СНУ ім. В.Даля  – Луганськ, 2004. –40 с.
 5. Васильченко О.М. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи по дисципліні «Основи сексології» / Ольга Миколаївна Васильченко. – Вид-во Національного авіаційного університету –Київ, 2009. – 41 с.

 

Статті

 1. Васильченко О.М. Проблеми формування національної ідентичності української молоді / Ольга Миколаївна Васильченко // Духовність як основа консолідації суспільства. Уряду України. Президенту та законодавчій владі. Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників: Міжвідомчий науковий збірник. – К: Науково-дослідний інститут “Проблеми людини”, 1999. – Т. 16 – С.102-106.
 2. Васильченко О.М. Етнічні уявлення особистості як складова “Я”-концепції”/ Ольга Миколаївна Васильченко // Духовність та злагода в українському суспільстві на перехресті тисячоліть: Зб. наук. пр. ВП НАОУ. - Київ, 1999. - № 5’2. - С. 214-217.
 3. Васильченко О.М. Психологічні особливості етнічних стереотипів / Ольга Миколаївна Васильченко // Особистість і трансформаційні процеси у суспільстві. Психолого-педагогічні проблеми сучасної освіти: Вісник Харк. держ. ун-ту, серія “психологія, політологія”. – Х., 1999. - №439, Ч.1,2 . - С.15-17.
 4. Васильченко О.М. Етнічна ідентифікація молодої української еліти / Ольга Миколаївна Васильченко // Українська еліта та її роль у державотворенні: Зб. наук. пр. ВП НАОУ.– К., 2000. - № 1/2(14). – С.159-163.
 5. Васильченко О. М. Сімейна ідентичність в структурі ідентифікаційної матриці молоді/ Ольга Миколаївна Васильченко // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. / За редакцією Максименка С.Д. – К., 2001. – Т. ІІІ, Ч. 3. - С.27-31.
 6. Васильченко О. М. Роль етнічної ідентичності в соціальній адаптації молоді/ Ольга Миколаївна Васильченко // Вісник Харк. держ. ун-ту, серія “психологія”. – Х., 2001. - №.568 - С.29-31.
 7. Васильченко О. М. Психологічні особливості сучасних українки і українця (етносоціальні уявлення студенства) / Ольга Миколаївна Васильченко // Жінка в державотворенні України. Уряду України. Президенту та законодавчій владі. Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників: Міжвідомчий наук. збірник. – К: Науково-дослідний інститут “Проблеми людини”, 2001. Т.23 - С.249-254.
 8. Васильченко О. М. Соціальні орієнтири та ідеали сучасного студенства/ Ольга Миколаївна Васильченко // Психолого-педагогічні проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців сфери туризму в умовах безперервної освіти: Наукові записки Київського інституту туризму, економіки і права. - Київ.: НПЦ Перспектива, 2001. – Т.2 - С.179-183.
 9. Васильченко О. М. Психосемантичний підхід до дослідження соціальних уявлень особистості / Ольга Миколаївна Васильченко // Актуальні проблеми сучасної української психології. До 60-річчя від дня народження академіка С.Д. Максименка: Наукові записки Інституту психології Г.С.Костюка АПН України. – К.: Нора-прінт, 2002. – Вип.22. С.24-37.
 10. Особливості соціалізації молоді у вищіх навчальних закладах / Ольга Миколаївна Васильченко // Актуальні проблеми виховання студентів, формування їх як особистостей у вищих закладах освіти: Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, 9, 10 жовтня 2002 р. – К.: НУХТ, 2002. – С.53-54
 11. Васильченко О. М. Соціальні очікування українського студентства / Ольга Миколаївна Васильченко // Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні / За ред. Максименка С.Д., Циби В.Т., Шайгородського Ю.Ж. та ін. – К.: Український центр політичного менеджменту, 2003 - С.284 – 295
 12. Васильченко О. М. Уявлення молодих українців про українців / Ольга Миколаївна Васильченко // Соціальна психологія. – 2003. – № 1. – С. 123 – 133.
 13. Васильченко О. М. Методи психосемантики в дослідженні соціальних уявлень / Ольга Миколаївна Васильченко // Соціальна психологія. – 2004. – № 2 (4). – С. 19 – 37.
 14. Васильченко О. М. Соціалізація молоді в освітянській соціальній інституції: зміна парадигм / О. М. Васильченко // Збірник. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К. : 2004. – Т. 6, вип.. 3. – С. 52 – 56.
 15. Васильченко О. М. Еволюція самоставлення в контексті екологічної свідомості / О. М. Васильченко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К. : «Міленіум»,  2005. – Т. 7, вип. 5. – С. 64 – 73.
 16. Васильченко О. М. Психологічні засади прогнозування репродуктивної поведінки населення / О. М. Васильченко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – К. : «Міленіум», 2010. – Т. 7, випуск 23. – С. 33 – 37.
 17. Васильченко О. М. Батьківство як чинник формування психологічної зрілості особистості / О. М. Васильченко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Житомир : ЖДУ ім.. І.Франка, 2010. – Т. 12, вип. 12. –С. 70 – 77.
 18. Васильченко О. М. Застосування структурно-функціонального підходу до аналізу соціальної поведінки особистості / О. М. Васильченко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – К. : 2010. – Т. 9, випуск 5. – С. 103 – 114.
 19. Васильченко О. М. Методологія наративної психології в емпіричному дослідженні репродуктивної поведінки особистості / О. М. Васильченко // Актуальні проблеми психології: Етнічна психологія. Історична психологія. Психолінгвістика. – Ніжин : 2010. – Т. 9, ч. 5. – С. 103 – 114.
 20. Васильченко О. М. Теоретико-методологічні засади вивчення психологічної складової репродуктивної поведінки особистості / О. М. Васильченко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – К. : «Міленіум», 2010. – Т. 7, вип. 24. – С. 32 – 40.
 21. Васильченко О. М. Застосування системного підходу до аналізу соціальної поведінки особистості / О. М. Васильченко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Житомир : ЖДУ ім.. І.Франка», 2011. – Т. 7, в. 26. – С. 44 – 55.
 22. Васильченко О. М. Проблеми дослідження репродуктивної поведінки особистості в соціально-психологічній парадигмі / О. М. Васильченко // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей НАПН України ін.-т соц. та пол. психології. – К. : 2011. – Вип. (29). – С. 144 – 152.
 23. Васильченко О. М. Репродуктивні уявлення в структурі суб’єктивного благополуччя особистості / О. М. Васильченко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Житомир : ЖДУ ім.. І.Франка», 2011. – Т. 7, в. 25. – С. 27 – 35.
 24. Васильченко О. М. Феномен батьківства в структурі репродуктивної поведінки особистості / О. М. Васильченко // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукр. Нац.. ун-ту Володимира Даля. Луганськ : – 2011. – № 1 (25). – С. 23 – 29.
 25. Васильченко О. М. Застосування категорії ставлення у дослідженні соціальної поведінки особистості / О. М. Васильченко // Освіта на Луганщині. Луганськ :– 2011. – № 2 (35). – С. 94 – 99.
 26. Васильченко О. Н. Проблемы исследования репродуктивного поведения личности / О. М. Васильченко // Психология человека в современном мире. Социально-психологические проблемы современной семьи и воспитания : междунар. науч.-практ. конф., 1–2 окт. 2011 г. / отв. ред.: В. А. Кольцова, Д. В. Гавчук. – М. : Свято-Сергиевская православная богословская академия, 2011. – С. 186 – 195.
 27. Васильченко О. Н. Психологическое моделирование репродуктивного процесса биосоциальной системы / О. М. Васильченко // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии : материалы междунар. Заочн. науч.-практ. конф., 26 дек. 2012 г. : материалы. – Новосибирск : СибАК, 2012. – С. 140 – 147.
 28. Васильченко О. М. Взаємини у подружжі та репродуктивні події як ключові елементи життєвого шляху особистості / О. М. Васильченко // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць СНУ ім. В.Даля. Луганськ : – 2012. – № 3 (29). – С. 58 – 66.
 29. Васильченко О. М. Концепт «сім’я» в постнекласичній психології / О. М. Васильченко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. – Миколаїв : 2012. – Т. 2, в. 9. – C. 38 – 42.
 30. Васильченко О. М. Методологічні підстави дослідження репродуктивної поведінки особистості / О. М. Васильченко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – К : «Міленіум», 2012. – Т. 7, в. 30. – С. 25 – 34.
 31. Васильченко О. М. Прабатьківство: історія та перспективи вивчення / О. М. Васильченко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – К. ДП «Інформаційно-аналітичне агенство»: 2012. – Т. 10, випуск 23. – C. 16 – 26.
 32. Васильченко О. М. Репродуктивна ідентичність у структурі Я-концепції осіб студентського віку / О. М. Васильченко // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукр. Нац.. ун-ту Володимира Даля. – Луганськ : 2012. – № 2 (28). – С. 82 – 89.
 33. Васильченко О. М. Соціальні ідеали та взірці студентства: 2000 та 2012 роки / О. М. Васильченко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Чернігів : ЧНПУ, 2012. – Т. 1, в. 105. – С. 32 – 37.
 34. Васильченко О. М. Репродуктивна ідентичність у структурі Я-концепції осіб зрілого віку / О. М. Васильченко // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець-Поділ. нац.. ун-туНУ ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Кам’янець-Поділ : «Аксіома», 2013. – Вип. 19. – С. 86 – 96.
 35. Васильченко О. М. Соціогенез репродуктивної поведінки особистості / О. М. Васильченко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – К : 2013. – Т. 12, випуск 16. – С. 81 – 87.
 36. Васильченко О. М. Типологічна модель репродуктивної поведінки особистості / О. М. Васильченко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. Житомир : ЖДУ ім.. І.Франка – 2013. – Т. 7, в. 32. – С. 25 - 34.
 37. Васильченко О. Н. Репродуктивная идентичность в структуре Я-концепции личности [Электронный ресурс] / О. М. Васильченко // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 1. – Режим доступа к журн. : http://www.science-education.ru/107-8225.
 38. Васильченко О. Н. Репродуктивные события в структуре жизненного пути личности / О. М. Васильченко // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 1 (ч. 3). – С. 636 – 641.
 39. Васильченко О. М. Репродуктивные поведение. Возможности диагностики / Часть 1 О. Н. Васильченко // Вестник практической психологии образования – 2013. - № 2 (35). – С. 119 - 126
 40. Васильченко О. М. Репродуктивные поведение. Возможности диагностики / Часть 1 О. Н. Васильченко // Вестник практической психологии образования – 2013. - № 3 (36). – С. 111 – 124.