Вітаю Вас, Гість

Лабораторію створено в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України у 2014 році.

 

Завідувач лабораторії:

Духневич Віталій Миколайович, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник

Співробітники лабораторії:

Довгань Наталія Олександрівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник

Кочубейник Ольга Миколаїіна, доктор психологічних наук, снс, провідний науковий співробітник

Сіверс Зінаїда Феодосіївна, кандидат юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник

Никоненко Людмила Володимирівна, молодший науковий співробітник

Поліщук Світлана Анатоліївна, доцент, науковий співробітник

Цукур Ольга Григорівна, молодший науковий співробітник

 

У нас працювали:

Кравчук Світлана Леонтіївна, кандидат психологічних наук, доцент,  старший науковий співробітник

Осадько Олеся Юріївна, кандидат психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник

Васильченко Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, провідний науковий співробітник

Кудерміна Олена Іванівна, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник

Ларкіна Ірина Вячеславівна, молодший науковий співробітник

 

Теми дослідження лабораторії:

Науково-методичні стратегії запобігання негативним психологічним явищам у політико-правовій сфері в умовах воєнного конфлікту (2017-2019 рр.)

Метою дослідження є обґрунтування теоретичних засад та визначення шляхів запобігання негативним психологічним явищам у політико-правовій сфері, до яких спричинюється збройне протистояння на сході країни.

 

Психологічні чинники становлення політико-правової свідомості молоді в умовах модернізації українського суспільства (2014-2016 рр.)

Головна мета роботи полягає в окресленні кола проблем, що стосуються політико-правової свідомості, з’ясуванні психологічних чинників та специфіки становлення політико-правової свідомості сучасної молоді, розробленні теоретико-концептуальних і методичних засад та визначенні системи заходів впливу на становлення політико-правової свідомості, релевантних процесам модернізації українського суспільства.

 

В лабораторії здійснюється наукове керівництво аспірантами. У 2014 році було підготовлено та захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи ‑ Остапенко Ірини Віталіївни «Соціально-психологічні особливості формування рефлексивної компетентності топ-менеджерів».

 

Наукова продукція: 

Політико-правова свідомість молоді: психологічний аналіз : [монографія] / [Сіверс З. Ф., Духневич В. М., Осадько О. Ю., Васильченко О. М., Никоненко Л. В.] , за наук. ред. З. Ф. Сіверс; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – К. : ….., 2016. – …. c. –

Науково-виробнича продукція: 

Прикладні аспекти становлення політико-правової свідомості молоді : посібник / З. Ф. Сіверс, В. М. Дух­не­вич, О. Ю. Осадь­ко ; за заг. ред. З. Ф. Сіверс ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології.  – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – 178 c.