Вітаю Вас, Гість

Осадько Олеся Юріївна, кандидат психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник

Коло науковий інтересів: Практика психологічної допомоги особистості засобами спілкування: індивідуальна та групова психотерапія, активні форми психологічного навчання (Т-групи, тренінги базових навичок консультування, комунікативної компетентності, фасилітаційного спілкування, особистісного росту тощо). Тема наукового дослідження «Комунікативні механізми розвитку саногенного потенціалу особистості», зокрема, засоби організації комунікативного простору для сприяння розвитку політико-правових компетентностей особистості.

 

Публікації за темою НДР "Науково-методичні стратегії запобігання негативним психологічним явищам у політико-правовій сфері в умовах воєнного конфлікту" (2017-2019 рр.):

1. Осадько О.Ю. Общение как эликсир здоровья. Коммуникативные механизмы саногенеза личности : монография / О. Ю. Осадько ; Национальная академия педагогических наук Украины, Институт социальной и политической психологии. – К. : Милениум, 2016. – 340 с.

2. Осадько О.Ю. Проблема вибору особистістю способів політико-правового самовизначення в ситуації соціальних потрясінь / О.Ю. Осадько // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології. – К. : Міленіум, 2017. – Вип. 40 (43). – С. 13-23.

 

Публікації за темою НДР "Психологічні чинники становлення політико-правової свідомості молоді в умовах модернізації українського суспільства" (2014-2016 рр.) :

 1. Прикладні аспекти становлення політико-правової свідомості молоді : посібник / З. Ф. Сіверс, В. М. Дух­не­вич, О. Ю. Осадь­ко ; за заг. ред. З. Ф. Сіверс ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології.  – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – 178 c.
 2. Осадько О. Ю. Комунікативні чинники розвитку політико-правової компетентності особистості / О. Ю. Осадько // Проблеми політичної психології: Зб. наук. праць. – К. : Міленіум, 2015. – Вип. 2 (16). – С.389‑401.
 3. Осадько О. Ю. Комунікативні механізми психологічної допомоги особистості в опануванні життєвих криз / О. Ю.Осадько // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології. – К. : Міленіум, 2016. – Вип. 38 (41). – С.91-101.
 4. Осадько О. Ю. Психологическая модель развития жизнеспособности человека в интерсубъектном взаимодействии // О. Ю. Осадько // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2016. – IV (41), Issue: 86. ‑ С. 69‑73. http://www.seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/ped_psy_iv_41__86.pdf
 5. Осадько О. Ю. Cаногенный потенциал личности как объект системно-психологического исследования / Olesia Osadko // GESJ: Education Sciences and Psychology. – 2016. – №. 3 (40). – Р. 20-26. http://gesj.internet-academy.org.ge/download.php?id=2760.pdf
 6. Осадько О. Ю. Комунікативні умови розвитку саногенного потенціалу особистості / О. Ю. Осадько // Педагогічний процес: теорія і практика. – К., 2016. – Вип. 3 (54). – С.57‑62.
 7. Осадько О.Ю. Комунікативні механізми розвитку правосвідомості особистості / О. Ю. Осадько // Юридична психологія. - 2015. - № 1. - С. 51-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/urpp_2015_1_7.pdf
 8. Осадько О.Ю. Соціально-психологічні передумови вибору вчителем здоров’я-розвивальних стратегій педагогічного спілкування / О.Ю.Осадько // Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів: зб. наук. статей. – К. : НТУ. – 2015. – С. 562‑570.
 9. Осадько О.Ю. Комунікативні умови розвитку громадянської позиції особистості [Електронний ресурс] / О. Ю. Осадько // Психологічні науки: проблеми і здобутки. - 2014. - Вип. 6. - С. 130-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pnpz_2014_6_12
 10. Осадько О.Ю. Актуальні проблеми надання психологічної допомоги потерпілим від конфлікту на сході України // Зб. статей «Психологічна допомога особистості, що переживає наслідки травматичних подій». ‑ К. – 2015. – С. 77-87.
 11. Осадько О.Ю. Экзистенциально-психологический подход к проблеме развития жизнеспособности человека // Психология способностей: современное состояние и перспективы исследований : Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 60-летию со дня рождения В. Н. Дружинина, ИП РАН, 25–26 сентября 2015 г. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2015. – С. 158-161. http://creativity.ipras.ru/drujinin2015/texts/drujinin_abstracts.pdf
 12. Осадько О.Ю. Фасилітаційно-орієнтоване спілкування як спосіб психологічної допомоги особистості в освоєнні соціальних протиріч / О.Ю.Осадько // Реєстри стосунків ІІ //  Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 13-14 грудня 2014. – К. – С. 67-80
 13. Осадько О.Ю. Психологічні умови суб’єктивної легітимації особистістю правових норм соціальної взаємодії / О.Ю.Осадько // Актуальні проблеми юридичної психології: тези доп. наук.-практич. конф. (Київ, 25 квітня. 2014 р.) / ред. кол. : В.В. Чернєй, М.В. Костицький, О.І. Кудерміна та ін. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2014. - С. 48-50
 14. Осадько О.Ю. Саногенний потенціал діалогічної позиції особистості у ситуації суб’єктивної значимості стосунків з "ідейним опонентом" / О. Ю. Осадько // Психологічні науки: проблеми і здобутки. - 2014. - Вип. 5. - С. 88-103.
 15. Осадько О. Ю. Саногенний потенціал особистості: системно-комунікативний підхід до концептуалізації феномена / О. Ю. Осадько // Наукові студії із соціальної та політичної психології. – 2014. – Вип. 34. – С. 185-197.
 16. Осадько О.Ю. Саногенний потенціал особистості як психологічна основа біо-психо-соціального здоров’я людини / О.Ю. Осадько // Третій всеукраїнський науковий конгрес з міжнародною участю «Особистість у сучасному світі» ‑ К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2014. - с.64-68.
 17. Осадько О.Ю. Психологічні виміри спілкування як простору саморозвитку особистості / О.Ю.Осадько // Наукові студії із політичної та соціальної психології. Збірник статей. Випуск 32 (35) ., К. – 2013.‑ С. 174-183.

 Інші публікації:

 1. Осадько О.Ю. Організація когнітивного спілкування в контексті психологічного консультування / О.Ю.Осадько // Засади когнітивної психології спілкування: моногр. за наук. ред. В.П.Казміренка; НАПНУ, ІСПП.‑ Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – С.271-330
 2. Осадько О.Ю. Роль діалогічної інтенції в розвитку саногенного потенціалу особистості професійного комунікатора / О.Ю. Осадько // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Соціально-психологічні ресурси освітніх організацій: досвід, сучасність, перспективи» Запоріжжя, 2013. ‑ Електронне видання. Код доступу: http://sites.znu.edu.ua/sppconf/1530.ukr.html
 3. Осадько О.Ю. Особливості внутрішнього діалогу як саногенного способу аутокомунікації / О.Ю. Осадько // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Житомир: “Вид-во ЖДУ ім. І. Франка”, 2013. – Том VIІ. Екологічна психологія. – Випуск 34. ‑  C. 138-146
 4. Осадько О.Ю. Концепція «Душевних травм» / О.Ю. Осадько // Інструментарій практичного психолога. Психолог. 20013. ‑ № 4 (508) .‑ С. 4-7
 5. Осадько О.Ю. Психологічна допомога особистості у подоланні душевних травм (когнітивно-орієнтований підхід) / О.Ю. Осадько // «е-Психолог». ‑ № 2, 2013 р. – Режим доступу http//www.osvitaua.com/
 6. Осадько О.Ю. Теоретичні засади оптимізації функціонування особистості як основа консультаційної практики / О.Ю. Осадько // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Житомир: “Вид-во ЖДУ ім. І. Франка”, 2012. – Том VІІ. Екологічна психологія. – Випуск 30. ‑  C. 269 -278.
 7. Осадько О.Ю. Проблеми стресостійкості особистості в професійному спілкуванні (когнітивно-психологічний підхід) / О. Ю.Осадько // Психологічні перспективи. Спеціальний випуск. Психологія професійної діяльності працівників соціальної сфери. Видавець Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. –  2012. – С. 174-183
 8. Осадько О.Ю. Психологічні атаки. Як захищати себе у професійному спілкуванні / О. Ю.Осадько // Газета «Психолог» №20 (452), травень 2011. ‑ С. 8-26
 9. Осадько О.Ю. Психогімнастика: набуття досвіду емоційних переживань і спілкування / О. Ю.Осадько // Дошкільний психолог. ‑ 2010. ‑. № 6. – С. 15-18
 10. Осадько О.Ю. Когнітивні складові життєвої компетентності особистості: методи діагностики та розвитку (методичні рекомендації) / О. Ю.Осадько // Експериментальне дослідження позитивного ставлення учнів і студентів до здорового способу життя: Метод. посібник / За. ред.. Панка В.Г.і др...- К.: Ніка-Центр, 2009. ‑ С. 6-18
 11. Осадько О.Ю. Субъективные затруднения в общении: когнитивно психологический подход / О. Ю.Осадько // Психология общения ХХІ век: 10 лет развития: Материалы международной конференции 8-10 октября 2009 г: в 2-х томах. Том 2. –М.; Обнинск: ИГ-СОЦИН, 2009. С.235-239
 12. Осадько О.Ю. Науково-практичні засади діагностики психологічного благополуччя особистості / О. Ю.Осадько // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць ‑ К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2007. ‑ №8 ‑ С.101-106
 13. Осадько О.Ю. Динаміка особистісних диспозицій підлітків у процесі психологічного консультування / О. Ю.Осадько // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць ‑ К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2006. ‑ №6. ‑ С.61-70
 14. Осадько О.Ю. Технології психологічного консультування (збірка праць) / О. Ю.Осадько / К.: Ред. загальнопед. газ., 2005. – 128 с. – (Б-ка Шк.світу”).