Вітаю Вас, Гість

Дата створення: січень 2014

Співробітники лабораторії

Довгань Наталія Олександрівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник

Духневич Віталій Миколайович, завідувач лабораторії, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник

Кочубейник Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник

Никоненко Людмила Володимирівна, молодший науковий співробітник

Поліщук Світлана Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент, науковий співробітник

Сіверс Зінаїда Феодосіївна, кандидат юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник

Цукур Ольга Григорівна, молодший науковий співробітник

Колишні співробітники

Осадько Олеся Юріївна, кандидат психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник

Кравчук Світлана Леонтіївна, кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник

Васильченко Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, провідний науковий співробітник

Ларкіна Ірина Вячеславівна, молодший науковий співробітник

 

Проблематика досліджень лабораторії: громадянськість, політико-правова свідомість, громадянська позиція особистості, негативі психологічні явища, упередження, настанови, ставлення, нетолерантність, екстремізм, недовіра.

 

Тематика НДР, що розробляються в лабораторії:

  • Психологічні чинники становлення політико-правової свідомості молоді в умовах модернізації українського суспільства (2014-2016 рр.)
  • Науково-методичні стратегії запобігання негативним психологічним явищам у політико-правовій сфері в умовах воєнного конфлікту (2017-2019 рр.)

Аналізуються негативні психологічних явищ у політико-правовій сфері, спричинені воєнним конфліктом на сході країни

Вивчаються ідеї, уявлення, настанови, емоції та почуття, що виражають ставлення особи (групи, суспільства) до наявної політико-правової ситуації в країні

Здійснюється прогнозування наслідків та створення програм запобігання негативним проявам активності громадян у політико-правовій сфері

Розробляються рекомендації та профілактичні програми щодо запобігання негативним психологічним наслідкам у політико-правовій сфері, пов’язаних із воєнними діями на Сході України; рекомендації щодо психологічного забезпечення роботи з різними верствами населення для профілактики та подолання таких явищ

Досліджуються та розроблюються засоби формування готовності особистості до конструктивної взаємодії з органами влади, інститутами громадянського суспільства та іншими громадянами

Створюються процедури діагностики та вивчаються механізми формування настанов на пошук взаємовигідних спільних рішень в складних соціальних ситуаціях взаємодії

 

Практичний досвід співробітників:

  • Розробка та реалізація програм психологічних досліджень феноменів політико-правової свідомості, негативних психологічних явищ в політико-правовій сфері, що супроводжують воєнний конфлікт на Сході України
  • Розробка та проведення навчальних соціально-психологічних та психологічних політико-правових програм, тренінгів та бізнес-семінарів
  • Розробка програм антикризових дій для різноманітних бізнес-структур
  • Розробка та проведення інноваційно-діяльнісних сесій, організаційно-управлінських заходів і психологічнного забезпечення запуску та реалізації Проектів у різних сферах діяльності
  • Психологічне консультування
  • Розроблення психодіагностичного інструментарію
  • Розробка навчальних програм та викладання психологічних дисциплін

 

Ми пропонуємо послуги з консалтингу, психологічного забезпечення управлінської діяльності, розробки та проведення тренінгів, психологічного консультування, проведення психологічних експертиз, кількісних та якісних психологічних досліджень.

 

Основні публікації з наукової теми лабораторії:

Прикладні аспекти становлення політико-правової свідомості молоді : посібник / З. Ф. Сіверс, В. М. Духневич, О. Ю. Осадько ; за заг. ред. З. Ф. Сіверс ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – 178 c.

Духневич В.М. Уявлення про владу як основа для розгортання політико-правової активності молоді / В. М. Духневич // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології. – К. : Міленіум, 2017. – Вип. 39 (42). - С. 51-59.

Кочубейник О. М. Правовий нігілізм: трансвербальні компоненти в дискурсі «верхів» і в дискурсі «низів» / О. М. Кочубейник // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; [редакційна колегія: Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна, І. Г. Батраченко та ін.]. – К. : Міленіум, 2017. – Вип. 5 (19). – С.190-200.

Кравчук С.Л. Психологічні особливості духовних цінностей та неконструктивних форм поведінки в юнацькому віці у політико-правовій сфері в умовах воєнного конфлікту / С.Л. Кравчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». - Том 1. Вип. 3. – Херсон: Херсонський державний університет, 2017. - С. 104-108.

Осадько О.Ю. Проблема вибору особистістю способів політико-правового самовизначення в ситуації соціальних потрясінь / О.Ю. Осадько // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології. – К. : Міленіум, 2017. – Вип. 40 (43). – С. 13-23.

Сіверс З.Ф. Особливості контекстів змісту соціальних уявлень сучасної молоді про “справедливість-несправедливість" / З.Ф. Сіверс // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології. – К. : Міленіум, 2017. – Вип. 39 (42). – С. 69-77.

Никоненко Л.В. Особливості уявлень студентів різного фаху про політико-правову ситуацію в Україні / Л. В. Никонеко // Проблеми політичної психології : зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; [редакційна колегія: Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна, І. Г. Батраченко та ін.]. – К. : Міленіум, 2016. – Вип. 3 (17). – С. 220-234.

 

ОСНОВНІ ПРАЦІ НАУКОВЦІВ ЛАБОРАТОРІЇ

Засади когнітивної психології спілкування: [монографія] / [В. П. Казміренко, В. М. Духневич, О. Ю. Осадько та ін.]; за наук. ред. В.П. Казміренка; Національна академія педагогічних наук України, Ін-т соц. та політ. психології. ‑ Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. ‑ 390 с.

Активізація когнітивних процесів у спілкуванні : методичний посібник / [В.П. Казміренко, З.Ф. Сіверс, В.М. Духневич та ін.]; за ред. В.П. Казміренка. ‑ К.: Міленіум, 2011. – 268 с.

Духневич В.М. Прикладні питання технологій підготовки та проведення когнітивно-орієнтованих тренінгів спілкування: методичні рекомендації / В.М. Духневич; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології – К.: Міленіум, 2014. – 84 с.

Осадько О.Ю. Общение как эликсир здоровья. Коммуникативные механизмы саногенеза личности : монография / О. Ю. Осадько ; Национальная академия педагогических наук Украины, Институт социальной и политической психологии. – К. : Милениум, 2016. – 340 с.

Соціальний діалог у вимірах когнітивного спілкування : [монографія] / [О. М. Кочубейник, В. М. Духневич, З. Ф. Сіверс, І. В. Петренко, Н. О. Довгань, О. Г. Цукур, О. В. Івачевська] ; за наук. ред. О. М. Кочубейник ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кропивницький : , 2018. – 230 С.

Психологічні практики конструювання життя в умовах постмодерної соціальності: монографія / Т.М. Титаренко, О.М Кочубейник, К.О. Черемних; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – К. : Міленіум, 2014.–206c.

Інтеграційні процеси в суспільстві та політичний вибір особистості: Монографія / За ред. В.П.Казміренка. – К.: Міленіум, 2008. – 360 с.

 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЕРЕЛІК основних наукових напрямів і найважливіших проблем для аспірантів, докторантів і здобувачів

1. Соціально-психологічні механізмі формування / регуляції політико-правової свідомості молоді.

2. Актуальні політико-правові уявлення та правові потреби сучасної молоді.

3. Соціально-психологічні особливості формування національно-державної ідентичності молоді в сучасній Україні.

4. Образ права як смисловий рівень правосвідомості і його особливості у молоді.

5. Соціально-психологічні фактори актуалізації та блокування мотивів правомірної поведінки молоді.

6. Політико-правова культура як фактур регуляції поведінки особистості.

7. Психологічні особливості впливу засобів масової інформації на формування політико-правових установок особистості.

8. Атрибуція відповідальності і провини як механізм формування правомірної поведінки.

9. Взаємозв’язок політико-правової свідомості та уявлень про справедливість.

10. Справедливість як основа соціальної настанови особистості на легітимність влади.

11. Раціональні та ірраціональні чинники становлення політико-правової свідомості.

12. Вплив політико-правової свідомості молоді на формування її громадянської позиції та внутрішніх регуляторів правової поведінки.

13. Особливості ціннісних орієнтацій правової свідомості молоді.

14. Особливості (чинники, механізми) трансформації образу держави у сучасної молоді.

15. Соціально-психологічні закономірності побудови (становлення, формування, розвитку) молоддю взаємин з державою та політико-правовими інститутами.

16. Соціально-психологічні закономірності формування і динаміки оцінок політики та права молоддю в періоди соціальних трансформацій.

17. Комунікативні особливості становлення політико-правової свідомості молоді.

18. Особливості суб’єктивної легітимації правових норм в залежності від групових цінностей молодіжного середовища.

19. Соціально-психологічні особливості розвитку громадянської позиції особистості.

20. Соціально-психологічні умови запобігання негативним психологічним явищам в політико-правовій сфері.

21. Соціально-психологічні закономірності виникнення та подолання негативних психологічних явищ в політико-правовій сфері.