Вітаю Вас, Гість

Сіверс Зінаїда Феодосіївна, кандидат юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник.

Коло науковий інтересів:Є автором понад 100 наукових та науково-методичних публікацій з проблем психології професійного розвитку, професійної взаємодії та професійного спілкування; психології когнітивного спілкування в професійній діяльності педагогів та юристів, когнітивних бар‘єрів спілкування.

 

В рамках наукової теми лабораторії досліджує становлення політико-правової свідомості

 

 

Публікації за темою НДР "Науково-методичні стратегії запобігання негативним психологічним явищам у політико-правовій сфері в умовах воєнного конфлікту" (2017-2019 рр.)

 1.  Сіверс З.Ф. Особливості контекстів змісту соціальних уявлень сучасної молоді про “справедливість-несправедливість" / З.Ф. Сіверс // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології. – К. : Міленіум, 2017. – Вип. 39 (42). – С. 69-77.

 2.  

 3.  

Публікації за темою НДР "Психологічні чинники становлення політико-правової свідомості молоді в умовах модернізації українського суспільства" (2014-2016 рр.) :

 1. Прикладні аспекти становлення політико-правової свідомості молоді : посібник / З. Ф. Сіверс, В. М. Дух­не­вич, О. Ю. Осадь­ко ; за заг. ред. З. Ф. Сіверс ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології.  – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – 178 c.

 2. Sivers Z. Socio-Psychological Analysis of Developing the Concepts of Political and Legal Consciousness in Different Periods of History / Zinaida Sivers // Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та полі­тичної психології; [редакційна рада: М. М. Слюсаревський (голова), В. Г. Кремень, С. Д. Максименко та ін.] - К. : Міленіум, 2015. - Вип. 36 (39). – pp. 80-89.

 3. Сіверс З. Ф. Уявлення молоді про власні права як показник очікувань інституціональної справедливості / З.Ф. Сіверс // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології. – К.: Міленіум, 2015. – Вип. 35 (38). – сс. 175-185.

 4. Сіверс З. Ф. До питання концептуалізації поняття «політико-правова свідомість / З.Ф. Сіверс // Актуальні проблеми юридичної психології: тези доп. наук.-практич. конф. (Київ, 25 квітня. 2014 р.) / ред. кол. : В.В. Чернєй, М.В. Костицький, О.І. Кудерміна та ін. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2014. - C. 287-288.

 5. Сіверс З. Ф. Соціально-психологічний аналіз розвитку концепцій політико-правової свідомості в різні історичні періоди / З.Ф. Сіверс // 10*20 : збірник наукових праць / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології. - К.: Ліра-К, 2014. – C. 96-105.

 6. Сіверс З. Ф. Уявлення про справедливість як складова політико-правової свідомості особистості / З. Ф. Сіверс // Юридична психологія. - 2015. - № 1. - С. 32-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/urpp_2015_1_5.pdf

Інші публікації:

 1. Когнітивне спілкування в умовах утрудненої взаємодії та подолання бар’єрів у міжособових комунікаціях і стосунках / Засади когнітивної психології спілкування: [монографія] / [В.П. Казміренко, В.М. Духневич, О.Ю. Осадько та ін.]; за наук. ред. В.П. Казміренка; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. ‑ Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – СС. 331-386.
 2. Діалоги суб’єктів правозастосувальної практики в контексті когнітивної психології спілкування / З. Ф. Сіверс // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Психологічні науки. - 2013. - Вип. 114. - С. 176-179. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VchdpuPH_2013_114_37.pdf
 3. Особливості діалогу суб‘єктів судової взаємодії у вимірах процесуальних ролей Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Житомир: “Вид-во ЖДУ ім. І. Франка”, 2013. – Том VII. Екологічна психологія. – Випуск 34. 
 4. Психологічний контекст феномена пізнання та когнітивного бар’єра в умовах утрудненої взаємодії  Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології. – К.: Міленіум, 2012. – Вип.31 (34) 
 5. Застосування прийомів підвищення ефективності зворотнього зв‘язку в практиці фахового удосконалення вчителів Психологічні перспективи. Спеціальний випуск. Психологія професійної діяльності працівників соціальної сфери. – Видавець: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. – 2012. – С.272-285.
 6. Особливості вербальних патернів педагогів як суб’єктів утрудненого спілкування Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології. – К.: Міленіум, 2011. – Вип. 27 (30).
 7. Методика застосування вербальних патернів для оптимізації мовленнєвого впливу і підвищення якості спілкування педагогів. Активізація когнітивних процесів у спілкуванні : методичний посібник / [В.П. Казміренко, З.Ф. Сіверс, В.М. Духневич та ін.]; за ред. В.П. Казміренка. ‑ К.: Міленіум, 2011.
 8. Особливості когнітивних бар’єрів у педагогів Матеріали Першого Всеукраїнського конгресу із соціальної психології «Соціально-психологічна наука третього тисячоліття: досвід, виклики, перспективи», що відбувся 18–20 жовтня 2010 року в місті Києві. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ispp.org.ua/podiy_14_s_24. Htm
 9. Особливості застосування прийомів підвищення ефективності зворотнього зв‘язку в процесі фахового удосконалення вчителів / Матеріали Першої міжнародної науково-методичної інтернет-конференції „Актуальні проблеми когнітивної психології спілкування”, квітень-травень 2009. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ispp.org.ua/forum
 10. Психологічні методи попередження професійного вигорання вчителів Тренінгові, соціально-реабілітаційні та навчальні програми із формування здорового способу життя: Методичний посібник / За ред. Панка В.Г. – К.: Ніко-Центр, 2008. – С .70 -79.
 11. Феномен творчості як базова складова акмеологічного розвитку особистості// Акмеологічна наука: Розвиток професіоналізму. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2007. – С. 25 - 31.
 12. Творчість суб‘єкта діяльності в контексті акмеології //Акмеологія наука ХХ1 століття : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: КМПУ ім.. Б.Д.Грінченка, 2005. – С.98 - 108