Вітаю Вас, Гість

Відділ створено в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України у 2014 році.

Завідувач відділу:

Довгань Наталія Олександрівна, доктор психологічних наук

Співробітники відділу:

Духневич Віталій Миколайович, кандидат психологічних наук, снс, провідний науковий співробітник

Кочубейник Ольга Миколаїіна, доктор психологічних наук, снс, головний науковий співробітник

Сіверс Зінаїда Феодосіївна, кандидат юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник

Цукур Ольга Григорівна, кандидат психологічних наук, молодший науковий співробітник

 

У нас працювали:

Никоненко Людмила Володимирівна, кандидат психологічних наук, науковий співробітник

Поліщук Світлана Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник

Кравчук Світлана Леонтіївна, кандидат психологічних наук, доцент,  старший науковий співробітник

Осадько Олеся Юріївна, кандидат психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник

Васильченко Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, провідний науковий співробітник

Кудерміна Олена Іванівна, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник

Ларкіна Ірина Вячеславівна, науковий співробітник

 

Теми дослідження лабораторії:

Науково-методичні стратегії запобігання негативним психологічним явищам у політико-правовій сфері в умовах воєнного конфлікту (2017-2019 рр.)

Метою дослідження є обґрунтування теоретичних засад та визначення шляхів запобігання негативним психологічним явищам у політико-правовій сфері, до яких спричинюється збройне протистояння на сході країни.

 

Психологічні чинники становлення політико-правової свідомості молоді в умовах модернізації українського суспільства (2014-2016 рр.)

Головна мета роботи полягає в окресленні кола проблем, що стосуються політико-правової свідомості, з’ясуванні психологічних чинників та специфіки становлення політико-правової свідомості сучасної молоді, розробленні теоретико-концептуальних і методичних засад та визначенні системи заходів впливу на становлення політико-правової свідомості, релевантних процесам модернізації українського суспільства.

 

У відділі здійснюється наукове керівництво аспірантами. У 2014 році було підготовлено та захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи ‑ Остапенко Ірини Віталіївни «Соціально-психологічні особливості формування рефлексивної компетентності топ-менеджерів».

 

Наукова продукція: 

Негативні психологічні явища у політико-правовій сфері в умовах воєнного конфлікту / В. М. Духневич, О. М. Кочубейник, О. Ю. Осадько, З. Ф. Сіверс ; за наук. ред. В. М. Духневича ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. – 188 c.

Політико-правова свідомість молоді: психологічний аналіз [монографія] / З. Ф. Сіверс, В. М. Духневич, О. Ю. Осадько; за заг. ред. З. Ф. Сіверс; Нац. акад. пед. Наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. – 222 c.

Життєвий світ і психологічна безпека людини в умовах суспільних змін. Реферативний опис роботи / М. М. Слюсаревський, Л. А. Найдьонова, Т. М. Титаренко, В. О. Татенко, П. П. Горностай, О. М. Кочубейник, Б. П. Лазоренко. – Київ : Талком, 2020. – 318 с.

Кочубейник О.М. Надзвичайна ситуація як соціальна конструкція : монографія / О. М. Кочубейник ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД , 2023. –  273 с.

 

Науково-виробнича продукція: 

 Негативні психологічні явища у політико-правовій сфері в умовах воєнного конфлікту: шляхи і засоби запобігання: практичний посібник [Електронний ресурс] / В. М. Духневич, О. М. Кочубейник, С. Л. Кравчук, Л. В. Никоненко, О. Ю. Осадько, З. Ф. Сіверс ; за наук. ред. В. М. Духневича ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. – 214 c.

Прикладні аспекти становлення політико-правової свідомості молоді : посібник / З. Ф. Сіверс, В. М. Дух­не­вич, О. Ю. Осадь­ко ; за заг. ред. З. Ф. Сіверс ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології.  – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – 178 c.

Довгань Н.О., Поліщук С.А. Надання першої психологічної допомоги в надзвичайних ситуаціях : методичні рекомендації / Н. О. Довгань; С. А. Поліщук ; за ред. В. М. Духневича ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2022. – 145 с.

Забезпечення психологічної безпеки учасників освітнього процесу : методичні рекомендації / уклад.: В. М. Духневич, З. Ф. Сіверс ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2022. – 58 с.

Готовність до надзвичайної ситуації: виміри конструктивності : практичний посібник / В. М. Духневич, Н. О. Довгань, С. А. Поліщук, З. Ф. Сіверс, О. Г. Цукур ; за заг. ред. В. М. Духневича ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2023. – 395 с.

 

Збірники наукових праць: 

Згуртованість: психологічний та соціологічний виміри інтерпретації [Електронний ресурс]: матер. фахової дискусії 05.06.2023 р. / упорядник В.М. Духневич. – К.: ІСПП НАПН України, 2023. – 97 с. – Режим доступу: http://psy-lpr.at.ua/Materials/2023/2023-fakhova_diskusija-zgurtovanist.pdf.

Мирні та воєнні виміри соціальної згуртованості: практика та механізми досягнення [Електронний ресурс]: матер. круглого столу 20.11.2023 р. / упорядник В.М. Духневич. – К.: ІСПП НАПН України, 2023. – 56 с. – Режим доступу: http://psy-lpr.at.ua/Materials/2023/2023-kruglij_stil-zgurtovanist.pdf

Надзвичайна подія: соціальні, психологічні, суспільні виміри [Електронний ресурс]: матер. круглого столу 27.06.2022 р. / упорядник В.М. Духневич. – К.: ІСПП НАПН України, 2022. – 48 с. – Режим доступу: http://psy-lpr.at.ua/Materials/ks-materiali-2022.pdf.

Психологічні особливості реагування особи і суспільства на надзвичайні ситуації [Електронний ресурс]: матер. фахової дискусії 14.12.2021 р. / упорядник В.М. Духневич. – К.: ІСПП НАПН України, 2022. – 164 с. – Режим доступу: http://psy-lpr.at.ua/Materials/fakh-dis-12.2022.pdf.

Надзвичайна подія: методологія вивчення та практики опанування [Електронний ресурс]: матер. круглого столу 29.10.2021 р. / упорядник В.М. Духневич. – К.: ІСПП НАПН України, 2021. – 70 с. – Режим доступу: http://psy-lpr.at.ua/Materials/ks-np-2021.pdf.

Негативні психологічні явища в умовах воєнного конфлікту: матеріали виступів і пропозицій учасників заочного Круглого столу (22 листопада 6 грудня 2019 р.) [Електронний ресурс] / упор. В. М. Духневич. – К.: ІСПП НАПН України, 2019. – 43 с. – Режим доступу: http://psy-lpr.at.ua/index/novini_ta_podiji/0-23 ; http://psy-lpr.at.ua/Materials/ks-lpppv-2019.pdf.

Проблеми політико-правового самовизначення особистості в умовах воєнного конфлікту [Електронний ресурс]: матер. круглого столу 27.11.2018 р. / упор. В. М. Духневич. – К.: ІСПП НАПН України, 2019. – 61 с. – Режим доступу: http://psy-lpr.at.ua/Materials/ks-materiali-2018.pdf.

 

Робочі програми: 

Підготовка тренерів з підвищення психологічної готовності особистості до прийняття конструктивних рішень у надзвичайній ситуації : робоча програма навчальної дисципліни; спеціальність 053 «Психологія»; третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти системи післядипломної освіти / розробник В. М. Духневич ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2022. – 25 с.