Вітаю Вас, Гість
/Kochubeynyk1.jpgКочубейник Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, провідний науковий співробітник

У 2011 р. захищено докторську дисертацію за темою «Автентичність особистості в інтерсуб’єктивному 
просторі» 
Коло наукових інтересів: постмодерна соціальність, комунікативне суспільство, методологія 
гуманітарного знання, дискурсивна психологія, ресурси якісних досліджень у психології.

 

***

 1. Кочубейник, О.М. (2023). Соціальна згуртованість і довіра: перевірка на міцність в умовах війни. Національно-визвольний формат ціннісної трансформації суспільних відносин в Україні: збірник тез Міжнародного наукового семінару, 21 квітня 2023 р., 67 -70. (укр.) https://lpnu.ua/sites/default/files/2022/pages/21484/zbirnik.pdf
 2. Кочубейник, О.М. (2023). Соціальна згуртованість у поствоєнному суспільстві: основні виклики. Публічна політика як предмет викладання в галузях знань 03 «Гуманітарні науки» та 05 «Соціальні та поведінкові науки» : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 6 березня – 16 квітня 2023 року.  Одеса :Видавничий дім «Гельветика», 23 -26. (укр.)
 3. Кочубейник, О.М. (2023). Поствійна: нариси до створення системи психосоціальної допомоги населенню. Актуальні проблеми клінічної та технологічної медицини. Збірник наукових праць за загальною редакцією Заслуженого лікаря України, професора О.А. Панченка. Київ. КВІЦ. 94-96.
 4. Кочубейник, О.М. (2023). Соціальні реконструкції у поствоєнному суспільстві: виклики реінтеграції вразливих спільнот. Українська психологія. ХХІ століття. Початок. (Дні української психології в Берліні): матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 27-28 квітня 2023 року: Зб. матеріалів // За ред. В.Г. Панка. Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України. 419-424. (електронне наукове видання). https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/735227

 

***

 1. Кочубейник О.М. Надзвичайна ситуація як соціальна конструкція : монографія / О. М. Кочубейник ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД , 2023. –  273 с.
 2. Кочубейник, О. (2022). Інфодемія як форма конкуренції проблем на публічних аренах. Проблеми політичної психології, 25(1). https://doi.org/10.33120/popp-Vol25-Year2022-87.
 3. Кочубейник, О.М. (2022) Інфодемія: соціально-психологічні вектори зниження інформаційного перевантаження. Науковий вісник ХДУ Серія Психологічні науки, 2. https://doi.org/10.32999/ksu2312-3206/2022-2-13.
 4. Кочубейник, О.М., Яровий, Д.О. (2022). Дві хвилі пандемії: порівняльний аналіз соціальних та політичних очікувань українцівНауковий вiсник Херсонського державного унiверситету. 1, 59 - 66.  Взято з: http://pj.journal.kspu.edu/index.php/pj/article/view/1259.
 5. Кочубейник О.М. (2022). Що створює недовіру до якісних досліджень: буркітливий погляд на «українські стадіз»? Якісні дослідження в психології: проблеми та їх вирішення: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції 23–24 січня 2022 р. Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 54-57. Взято з: http://psy-lpr.at.ua/Materials/kochubejnik_2022-jakisni_doslidzhennja.pdf.
 6. Кочубейник, О.М. (2021). Атомізація суспільства, нові форми дискримінації та довіра в умовах пандемії. Наукові студії із соціальної та політичної психології. Збірник статей. 47 (50),  60-66. https://doi.org/10.33120/ssj.vi47(50).212
 7. Кочубейник, О.М. (2021) Інформаційна турбулентність: утилітарність знань проти неперформативності знань. Актуальні проблеми психологічної протидії негативним інформаційним впливам на особистість в умовах сучасних викликів: матер. методологічного семінару НАПН (м. Київ, 8 квітня 2021 р.). 291-299
 8. Кочубейник, О.М. (2021). Пандемія: хронічність зацікавленості та хронічність помилковості. Надзвичайна подія: методологія вивчення та практики опанування [Електронний ресурс]: матер. круглого столу 29.10.2021 р.  Київ: ІСПП НАПН України, 18-22. Взято з:  http://psy-lpr.at.ua/Materials/ks-np-2021.pdf
 9. Кочубейник, О.М. (2021). Політизація суспільних наук як технологія впливу на критерії науковості. Сучасні політичні технології: досвід та перспективи реалізації в Україні: матеріали всеукр. відкритої науково-практ. конф., м. Київ,  Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського. 17 грудня 2021 року; ред. колегія: Ія Дегтярьова, Владислав Котляр, Олександр Кульга, Тетяна Мельник та ін. К.: ДКС-Центр. 67-72.
 10. Кочубейник, О. М. (2020). Виробництво аномії: основні сфери руйнації конвенцій. В О. Ю. Дроздов, І. І. Шлімакова (Ред.), Десяті Сіверянські соціально-психологічні читання, Матеріали Міжнародної наукової конференції (29 листопада 2019 року, м. Чернігів). Чернігів: Нац. ун т "Чернігівський колегіум" ім. Т. Г.  Шевченка. 179-184. – Також доступно: http://erpub.chnpu.edu.ua:8080/ jspui/handle/123456789/426.
 11. Кочубейник, О. М. (2020). Соціальні ефекти пандемії: практики опанування новою реальністюПсихологічні науки проблеми і здобутки, 1(15), 109-125.
 12. Життєвий світ і психологічна безпека людини в умовах суспільних змін. Реферативний опис роботи / М. М. Слюсаревський, Л. А. Найдьонова, Т. М. Титаренко, В. О. Татенко, П. П. Горностай, О. М. Кочубейник, Б. П. Лазоренко. – Київ : Талком, 2020. – 318 с.

 

Публікації за темою НДР "Науково-методичні стратегії запобігання негативним психологічним явищам у політико-правовій сфері в умовах воєнного конфлікту" (2017-2019 рр.) :

1. Кочубейник О. М. Психологічний зміст аномії: констроювання опитувальника / О. М. Кочубейник // Педагогічний процес: Теорія і практика. – 2017. – № 1.  – C. 7-14.

2. Кочубейник О. М. Правовий нігілізм: трансвербальні компоненти в дискурсі «верхів» і в дискурсі «низів» / О. М. Кочубейник // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; [редакційна колегія: Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна, І. Г. Батраченко та ін.]. – К. : Міленіум, 2017. – Вип. 5 (19). –С.190-200.

3. Кочубейник О.М. Соціальний плюралізм: дискурсивна інтервенція у сферу права /О.М.Кочубейник // Філософські, методологічні та психологічні проблеми права: матеріали VII Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 11 листоп. 2017 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, М. В. Костицький, С. Д. Гусарєв та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 172-174.

4. Кочубейник О.М. Соціально-психологічні дослідження: методологічні симптоми неблагополуччя / О.М. Кочубейник // Збірник наукових статей Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Серія: «Психологічні науки: проблеми і здобутки». Випуск 10. – К. : КиМУ, 2017. – с. 83-98.

5. Кочубейник О. М. Критичний дискурс аналіз: як забезпечувати репрезентативність корпусу текстів? / О. М. Кочубейник // Психологія особистості. – 2019. – № 1. – С. 140-148.