Вітаю Вас, Гість

Никоненко Людмила Володимирівна, кандидат психологічних наук, науковий співробітник

Коло наукових та практичних інтересів: Розвиток громадянського суспільства; організаційне консультування (розробка та впровадження концепцій організаційного розвитку); навчання тренерів для організації; підготовка фахівців для праці, пов’язаної з телефонним спілкуванням; проектна діяльність по тематиці ВІЛ/СНІД, мобілізація громад (розробка програм під конкретні цільові аудиторії); кризове консультування.

 

 

  1. Коцур, В., Вільчинська, І., Никоненко, Л., & Кіссе, А. (2021). Мова протистояння в побутовому дискурсі: інтенція знецінення. PSYCHOLINGUISTICS, 29(1), 100-116. https://doi.org/10.31470/2309-1797-2021-29-1-100-116.Режим доступу: https://psycholing-journal.com/index.php/journal/article/view/1188.
  2. Никоненко, Л. В. (2020). Медіапрактики як засіб адаптації до надзвичайних ситуацій. У Ю. С. Чаплінська (Уклад.), & Н. Л. Дятел (Ред.), Медіатворчість в сучасних реаліях: протистояння медіатравмі, Матеріали Всеукраїнської наукової інтернет-конференції з міжнародною участю (м. Київ, 19 червня 2020 р.). Вип. 3. Взято з http://mediaosvita.org.ua/wp-content/uploads/2020/07/Nykonenko_LV_Mediapraktyky_yak_zasib-adaptatsiyi_do_nadzvychajnyh_sytuatsij.pdf.
  3. Никоненко, Л. В. (2021). Про особливості до-ситуаційного, ін-ситуаційного, пост-ситуаційного супроводу діяльності працівників закладів освіти. Надзвичайна подія: методологія вивчення та практики опанування [Електронний ресурс]: матер. круглого столу 29.10.2021 р.  Київ: ІСПП НАПН України,  44-48. Взято з:  http://psy-lpr.at.ua/Materials/ks-np-2021.pdf.
  4. Никоненко, Л. В. (2020). Психологічна готовність працівників закладів освіти до надзвичайних ситуацій. В Актуальні проблеми психологічного забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів, Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (30 жовтня 2020 р.) (с. 100-102). Взято з https://dndi.mvs.gov.ua/files/pdf/ Zbirnyk_tez_DNDI_konferencii_30.10.2020.pdf.
  5. Никоненко, Л.В. (2021). Психологічна готовність працівників закладів освіти до конструктивних дій в умовах надзвичайних ситуацій. Актуальні проблеми психологічної протидії негативним інформаційним впливам на особистість в умовах сучасних викликів: матер. методологічного семінару НАПН (м. Київ, 8 квітня 2021 р.), 309-316.
  6. Никоненко Л.В. (2021). Надзвичайні ситуації. Психологічна готовність особистості до конструктивної поведінки. Газета "Директор школи", липень-серпень, 78-116.
  7. Никоненко, Л. В. (2020). Профілактика професійного вигорання у працівників закладів освіти. Директор школи, 11-12, 34-53.
  8. Никоненко ,Л. В. (2021) Про прояви поведінки управлінців в стресових ситуаціях. Газета “Управління освітою”. Випуск березень-квітень. 8-12.

 

Публікації за темою НДР "Науково-методичні стратегії запобігання негативним психологічним явищам у політико-правовій сфері в умовах воєнного конфлікту" (2017-2019 рр.):

1. Никоненко Л. В. Уявлення студентів про політико-правову ситуацію в Україні / Л. В. Никоненко // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології. – К. : Міленіум, 2017. – Вип. 39 (42). – С. 93-103.

2. Никоненко Л. В. Особливості уявлень студентів різного фаху про політико-правову ситуацію в Україні / Л. В. Никоненко // Проблеми політичної психології : зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; [редакційна колегія: Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна, І. Г. Батраченко та ін.]. – К. : Міленіум, 2016. – Вип. 3 (17). – С. 220-234.

3. Никоненко Л. ВДовіра студентів до політико-правового інформування в умовах освітнього середовища / Л. В. Никоненко // Проблеми політичної психології : зб. наук. прац. – К.: Золоті ворота, 2017. – Вип. 6 (20). –  С.183-196. 

4. Никоненко Л.В. Про актуальність дослідження патерналістичних настанов особистості /Л. В. Никоненко // Філософські, методологічні та психологічні проблеми права: матеріали VII Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 11 листоп. 2017 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, М. В. Костицький, С. Д. Гусарєв та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 285-288. (0,2 д.а.)

5. Никоненко Л. В. Факторна структура отримання студентами інформації політико-правового змісту і їх довіри до неї / Л. В. Никоненко // Педагогічний процес: теорія і практика. – Київ. : ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС»», 2018. – Вип. 3 (62). – с.105-114 (0,5 д. а.),  http://pptp.kubg.edu.ua/53-arkhiv-nomeriv-2018-roku/159-3-2018-roku.html?showall=&start=14

6. Nikonenko L. (2018) Political and Legal Informing of Students in Conditions of Military Conflict Between Russia and Ukraine / L. Nikonenko // Mental Health Global Challenges XXI Century MHGC Proceedings – 2018. р. 73-75. https://www.mhgc21.org/uploads/MHGC-Proceedings-2018.pdf 

7. Никоненко Л. В. Стратегії отримання молоддю інформації політико-правового змісту в умовах воєнного конфлікту на Сході України / Л. В. Никоненко // Юридична психологія. - 2017. - № 2. - С. 64-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urpp_2017_2_8

8. Никоненко, Л. В. (2018) Про мову ворожнечі в умовах воєнного конфлікту. Круглий стіл "Українське націєтворення: між конфліктом і консенсусом" . Київ, ІСПП. С 50-54. Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/712405/1/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D1%87%D1%96_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9B.%D0%92.-50-54.pdf

 

Публікації за темою НДР "Психологічні чинники становлення політико-правової свідомості молоді в умовах модернізації українського суспільства" (2014-2016 рр.) :

1. Никоненко Л.В. Особливості реалізації молоддю медіапрактик політико-правового змісту в умовах гібридної війни / Л. В. Никоненко // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології. – К. : Міленіум, 2016. – Вип. 37 (40). – С. 277-289.

2. Никоненко Л.В. Медіапрактики як фактор соціально-психологічної адаптації внутрішньо переміщених осіб / Л.В. Никоненко // Збірник наукових праць: за результатами Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених «Розвиток сучасного ринку праці: виклики та ризики у контексті трансформаційних змін» (22 жовтня 2015 р., м. Київ) / упоряд. О.П. Канівець, Л.Г. Новаш. – К. : ІПК ДСЗУ, 2015. – С. 251-256.

3. Никоненко Л.В. Медіапрактики як чинник становлення політико-правової свідомості студентів / Л.В. Никоненко // Збірник наукових статей Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Серія: «Психологічні науки: проблеми і здобутки». Випуск 8. – К. : КиМУ, 2015. – 322 с. Психологічні науки: проблеми та здобутки. – 2015. – №8. – С. 144–168.

4. Никоненко Л.В. Новітні медіапрактики як інструмент соціалізації студентської молоді / Л.В. Никоненко // Матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення у контексті подолання кризи ринку прац» (1 грудня 2015 р., м. Київ) / уклад. : Л.М. Капченко та ін. - К. : ІПК ДСЗУ, 2015. – с. 177-182.

5. Никоненко Л.В. Роль медіа в становленні політико-правової свідомості особистості  / Л.В. Никоненко // Теоретичні і прикладні проблеми психології.  Збірник наукових праць. К.:– 2015. – №3. – С. 300–309.

Інші публікації:

Никоненко Л.В. До питання функціонування родинного несвідомого: гіпотези та перспективи дослідження // Наукові студії із соціальної та політичної психології: збірка статей/АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол: С.Д.Максименко, М.М. Слюса­рев­ський та ін. – К.: Міленіум, 2008. – Вип. 21 (24), С.35-46.

Никоненко Л.В. Методологічні підходи до побудови стратегій зміни поведінки суб’єктів реорганізації в закладах освіти // Наукові студії із соціальної та політичної психології: збірка статей/АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол: С.Д.Максименко, М.М. Слюсаревський та ін. – К.: Міленіум, 2008. – Вип. 20 (23), С.35-46.

Никоненко Л.В. Психологічні особливості сприймання  реорганізації закладу освіти менеджерами-освітянами // Наукові студії із соціальної та політичної психології: збірка статей/АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол: С.Д.Максименко, М.М. Слюса­рев­ський та ін. – К.: Міленіум, 2009. – Вип. 23 (26), С.207-218.

Никоненко Л.В. Управлінська ланка освіти: вплив на групові процеси. // Динамічні процеси в малій групі: соціально-психологічний вимір освітнього середовища: [монографія] / [П.П. Горностай, О.Л. Вознесенська, І.В. Грибенко та ін.]; за наук. ред. П.П. Горностая; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. ‑ Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. ‑ с. 150-157.

****

Никоненко Л.В. Впровадження реорганізацій у закладах освіти (психологічні аспекти) / Рукопис. - Київ, 2009. - 37 с.