Вітаю Вас, Гість

Духневич Віталій Миколайович, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник,  провідний науковий співробітник лабораторії

У 2002 році захищено дисертацію за темою “Психологічне благополуччя професіонала як умова його ефективної діяльності (на прикладі професії психолога)”

Коло науковий інтересів: громадянська позиція особистості, регуляція політико-правової свідомості, когнітивна психологія спілкування, психологічне забезпечення управлінської діяльності, тренінги, консалтинг

 

 1. Духневич, В.М. (2022). Соціально- та політико-психологічні  наслідки впливу широкомасштабної російської агресії на українське суспільство. Національна безпека і оборона, № 3-4, 103-107. https://razumkov.org.ua/images/journal/NSD189-190_2022_ukr.pdf
 2. Духневич В.М. Готовність до надзвичайних ситуацій: формуємо безпечне середовище / В.М. Духневич // Проблеми політичної психології.- № 13(27). 2023. - С. 77-85. URL: https://doi.org/10.33120/popp-Vol13-Year2023-128
 3. Духневич В.М. Згуртованість – це об’єднання навколо ідеї і готовність діяти / В.М.Духневич // Згуртованість: психологічний та соціологічний виміри інтерпретації  [Електронний ресурс]: матер. фахової дискусії 05.06.2023 р. / упорядник В. М. Духневич. – К.: ІСПП НАПН України, 2023. - С.17-23. URL: http://psy-lpr.at.ua/Materials/2023/2023-fakhova_diskusija-zgurtovanist.pdf

 

 1. Інтерв'ю для газети "День, №82, (2020) : "Люди хочуть того, чого й завжди. Справедливості"
 2. Духневич В.М. (2020). Науково-методичні стратегії запобігання негативним психологічним явищам у політико-правовій сфері в умовах воєнного конфлікту. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2 (2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-2-1.
 3. Духневич, В. М. (2020). Гібридна війна: “зони ризику” і виклики для побудови громадянської злагоди. Наукові студії із соціальної та політичної психології, 46(49), 24-32. DOI: https://doi.org/10.33120 /ssj.vi46(49).153.
 4. Духневич, В. М. (2020). Психологічна готовність громади до надзвичайних ситуацій. В Дроздов, О.Ю., Шлімакова І.І. (Ред.) Десяті Сіверянські соціально-психологічні читання, Матеріали Міжнародної наукової конференції (29 листопада 2019 року, м. Чернігів). Чернігів: НУЧК імені Т. Г. Шевченка,122-126.
 5. Духневич В.М. (2021). Про психологічну готовність суб’єкта до конструктивної поведінки у надзвичайних ситуаціях. Актуальні проблеми психологічної протидії негативним інформаційним впливам на особистість в умовах сучасних викликів: Матеріали методологічного семінару НАПН України 8 квітня 2021 року: Зб. матеріалів, 272-278.
 6. Духневич, В. (2021). Готовність громади до викликів надзвичайної ситуації: психологічний ракурс. Наукові студії із соціальної та політичної психології, (47(50), 151-159. https://doi.org/10.33120/ssj.vi47(50).219.
 7. Духневич, В.М. (2021). Кодекс безпечного освітнього середовища: на що звернути увагу.  Надзвичайна подія: методологія вивчення та практики опанування [Електронний ресурс]: матер. круглого столу 29.10.2021 р.  Київ: ІСПП НАПН України, 14-17. URL: http://psy-lpr.at.ua/Materials/ks-np-2021.pdf.
 8. Духневич, В. М. (2021). Про готовність до конструктивної поведінки у надзвичайній ситуації. В О. Ю. Дроздов, І. І. Шлімакова (Ред.), Одинадцяті Сіверянські соціально-психологічні читання: Матеріали Міжнародної наукової онлайн конференції (27 листопада 2020 року, м. Чернігів) . Чернігів : НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 102-105.
 9. Духневич, В.М. (2022). Наскільки психологічна допомога буде фаховою та неформальною? Психологічні особливості реагування особи і суспільства на надзвичайні ситуації [Електронний ресурс]: матер. фахової дискусії 14.12.2021 р. Київ: ІСПП НАПН України, 42-46. Взято з: http://psy-lpr.at.ua/Materials/fakh-dis-12.2022.pdf.
 10. Духневич, В. (2022). Створення безпечного освітнього середовища: «Шість кроків до безпеки». Проблеми політичної психології26(1). https://doi.org/10.33120/popp-Vol26-Year2022-105.
 11. Забезпечення психологічної безпеки учасників освітнього процесу : методичні рекомендації / уклад.: В. М. Духневич, З. Ф. Сіверс ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2022. – 58 с.
 12. Готовність до надзвичайної ситуації: виміри конструктивності : практичний посібник / В. М. Духневич, Н. О. Довгань, С. А. Поліщук, З. Ф. Сіверс, О. Г. Цукур ; за заг. ред. В. М. Духневича ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2023. – 395 с.
 13. Негативні психологічні явища у політико-правовій сфері в умовах воєнного конфлікту: шляхи і засоби запобігання: практичний посібник [Електронний ресурс] / В. М. Духневич, О. М. Кочубейник, С. Л. Кравчук, Л. В. Никоненко, О. Ю. Осадько, З. Ф. Сіверс ; за наук. ред. В. М. Духневича ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. – 214 c.
 14. Негативні психологічні явища у політико-правовій сфері в умовах воєнного конфлікту / В. М. Духневич, О. М. Кочубейник, О. Ю. Осадько, З. Ф. Сіверс ; за наук. ред. В. М. Духневича ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. – 188 c.
 15. Духневич В.М. Негативні психологічні явища в політико-правовій сфері і ризики ідентичності / В.М. Духневич // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології. – К., 2019. – Вип. 43 (46). - с. 38-46.
 16. Духневич В.М. Східний розкол: ризики ідентичності / В.М. Духневич // Матеріали доповідей учасників ІІ всеукраїнського конгресу із соціальної психології «Соціальна психологія сьогодні: здобутки і перспективи». - К., 2019. - С.127-130. Режим доступу: http://ispp.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/Theses-UCSP2019.pdf
 17. Духневич В.М. Психологічна готовність громади до надзвичайної ситуації / В.М.Духневич //  Десяті Сіверянські соціально-психологічні читання: Матеріали Міжнародної наукової конференції (29 листопада 2019 року, м. Чернігів) / За наук. ред. О. Ю. Дроздова, І. І. Шлімакової. – Чернігів: НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2020. – с. 122-126.
 18. Духневич В.М. Сепаратисти чи українці? Шлях до згоди / В.М. Духневич // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології. – К., 2018. – Вип. 42 (45). - с. 31-40.
 19. Духневич В.М. Психологічні наслідки воєнного конфлікту на Cході: теоретичний аналіз явищ політико-правової сфери / В.М. Духневич // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології. – К., 2018. – Вип. 41 (44). - с. 31-45.
 20. Духневич В.М. «Сепаратисти» чи громадяни? (за результатами глибинних інтерв’ю та фокус-груп) / В.М.Духневич // Проблеми політико-правового самовизначення особистості в умовах воєнного конфлікту [Електронний ресурс]: матер. круглого столу 27.11.2018 р. / упорядник В.М. Духневич. – К.: ІСПП НАПН України, 2019. – 61 с. – Режим доступу: http://psy-lpr.at.ua/Materials/ks-materiali-2018.pdf.
 21. Духневич В.М. Уявлення про ситуацію воєнного конфлікту в країні як чинник вибору форм політико-правової активності  / В.М. Духневич // Дев’яті Сіверянські соціально-психологічні читання: Матеріали Міжнародної наукової конференції (30 листопада 2018 року, м. Чернігів) / За наук. ред. О.Ю. Дроздова, І.І. Шлімакової. – Чернігів, НУ «ЧК» імені Т. Г. Шевченка, 2019. – с. 136-140.
 22. Духневич В.М. Негативні психологічні наслідки політико-правової ситуації на сході України: проблемне поле дослідження / В.М. Духневич // Юридична психологія. - 2017. ‑ № 2. ‑ С. 45-51.
 23. Духневич В.М. Уявлення про владу як основа для розгортання політико-правової активності молоді / В. М. Духневич // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології. – К. : Міленіум, 2017. – Вип. 39 (42). - с. 51-59.
 24. Духневич В.М. Про деякі негативні психологічні наслідки воєнного конфлікту на сході країни / В.М. Духневич // Філософські, методологічні та психологічні проблеми права: матеріали VII Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 11 листоп. 2017 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, М. В. Костицький, С. Д. Гусарєв та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С.111-115.
 25. Духневич В.М. Зміст та інституційне забезпечення державної політики у сфері ідентичності / Інтерв’ю в рамках заочного Круглого столу Центру Разумкова “Засади, складові частини, інституційні механізми формування спільної загальнонаціональної політики ідентичності громадян України // Журнал «Національна безпека і оборона», 2017, №№ 1-2 (169-170), с. 62-63. – Режим доступу: http://razumkov.org.ua/uploads/journal/ukr/NSD169-170_2017_ukr.pdf
 26. Духневич В.М. Змінити мотивацію протесту на мотивацію причетності / Інформаційно-аналітичні матеріали Центру Разумкова до Фахової дискусії "Політична культура українського суспільства і стан парламентаризму на сучасному етапі: проблеми і тенденції розвитку, шляхи удосконалення". – с. 121-122. – Режим доступу: http://razumkov.org.ua/uploads/socio/2017_Politychna_kultura.pdf
 27. Духневич В.М. Змінити мотивацію протесту на мотивацію причетності / В.М.Духневич // Національна безпека і оборона. - № 3-4 (171-172). - 2017. - с. 142-144. – Режим доступу: http://razumkov.org.ua/uploads/journal/ukr/NSD171-172_2017_ukr.pdf
 28. Політико-правова свідомість молоді: психологічний аналіз [монографія] / З. Ф. Сіверс, В. М. Духневич, О. Ю. Осадько; за заг. ред. З. Ф. Сіверс; Нац. акад. пед. Наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. – 222 c.
 29. Прикладні аспекти становлення політико-правової свідомості молоді : посібник / З. Ф. Сіверс, В. М. Дух­не­вич, О. Ю. Осадь­ко ; за заг. ред. З. Ф. Сіверс ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології.  – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – 178 c.
 30. Dukhnevych V.M. Psychological citizenship: civil position of a person / V.M. Dukhnevych // Psychology of Political and Economic Self-Constitution: Proceedings of the IV international scientific and practical seminar, Kyiv, May 20, 2016 / ed. by Irina Bondarevskaya, Eugen Iordanescu. ‑ Kyiv, 2016 (Tipogr. “Advance”). – pp. 23-27.
 31. Духневич В.М. Особливості політико-правової активності молоді в умовах трансформації українського суспільства / В. М. Духневич // Юридична психологія. - 2016. - № 1 (18). - С. 33-45.
 32. Духневич В.М., Ларкіна І.В. Про напрямки розробок науково-практичних засад подолання негативних психологічних наслідків політико-правової ситуації на сході країни // В.М. Духневич, І.В. Ларкіна // Психологічна допомога особам, які беруть участь в антитерористичній операції: матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 30 берез. 2016 р.) : у 2 ч. / [ред. кол.: В. В. Чернєй, М. В. Костицький, О. І. Кудерміна та ін.]. – Частина 1. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – сс. 88-91.
 33. Духневич В.М.  Уявлення про актуальну ситуацію та завдання формування політико-правової компетентності молоді / В. М. Духневич // Наукові студії із соціальної та політичної психології. - 2016. - Вип. 37. - С. 14-25.
 34. Духневич В.М. Політико-правова компетентність молоді: до питання про забезпечення процесу формування / В.М. Духневич // Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. – К.: НУОУ, 2015. – Вип. 3 (46) – сс. 89-94.
 35. Духневич В.М. Політико-правова свідомість особистості та становлення громадянської позиції молоді / В.М. Духневич // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології. – К.: Міленіум, 2015. – Вип. 35 (38). – сс. 216-230.
 36. Духневич В.М. Спроба психологічного аналізу механізмів становлення політико-правової свідомості особистості / В. М. Духневич // Юридична психологія. - 2015. - № 1. - С. 43-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/urpp_2015_1_6.pdf.
 37. Духневич В.М. До питання про внутрішню регуляцію політико-правової свідомості особистості / В.М. Духневич // Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів: зб. наук. статей / за ред. В.Г. Кременя, М.Ф. Дмитриченка,  Н.Г. Ничкало – Уклад.: М.В. Артюшина, В.П. Тименко та ін. – К.: НТУ, 2015. – С. 517-526.
 38. Духневич В.М. До розуміння соціально-психологічної сутності політико-правової свідомості / В.М. Духневич // Актуальні проблеми юридичної психології: тези доп. наук.-практич. конф. (Київ, 25 квітня. 2014 р.) / ред. кол. : В.В. Чернєй, М.В. Костицький, О.І. Кудерміна та ін. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2014. ‑ С. 269-271.
 39. Соціальний діалог у вимірах когнітивного спілкування : [монографія] / [О. М. Кочубейник, В. М. Духневич, З. Ф. Сіверс, І. В. Петренко, Н. О. Довгань, О. Г. Цукур, О. В. Івачевська] ; за наук. ред. О. М. Кочубейник ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кропивницький : , 2018. – 230 c.
 40. Духневич В.М. Прикладні питання технологій підготовки та проведення когнітивно-орієнтованих тренінгів спілкування: методичні рекомендації / В.М. Духневич; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології – К.: Міленіум, 2014. – 84 с.
 41. Засади когнітивної психології спілкування: [монографія] / [В.П.Казміренко, В.М.Духневич, О.Ю.Осадько та ін.]; за наук. ред. В.П. Казміренка; ‑ Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013.- 390 С.
 42. Духневич В.М. Соціальний діалог з позиції когнітивного спілкування / В.М. Духневич // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Психологічні науки. - 2013. - Вип. 114. - С. 80-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VchdpuPH_2013_114_18.pdf
 43. Духневич В.М. Принципи забезпечення та організації діалогічної взаємодії / В.М. Духневич // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. Т. 7. Екологічна психологія. Вип. 34 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; [редкол. Н. В. Чепелєва та ін. ; голов. ред. Максименко С. Д.]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – С. 74-83. ‑ Режим доступу: http://psy-lpr.at.ua/Materials/dukhnevich_v.m-principi_zabezpechennja_ta_organiza.pdf
 44. Духневич В.М. Практика когнітивного спілкування: формування групи / В.М. Духневич // Психологічні перспективи. Спеціальний випуск. Психологія професійної діяльності працівників соціальної сфери. – Видавець: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. – 2012. – сс. 118-126.
 45. Духневич В.М. Формування компетентності спеціаліста засобами когнітивного спілкування / В.М. Духневич // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Т 1. Вип. 105 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. ‑ Чернігів: ЧНПУ, 2012. (Серія: Психологічні науки) – сс. 111-116.
 46. Духневич В.М. Використання кейсів в процесі професійної та психологічної підготовки військових фахівців в умовах цивільного вищого навчального закладу / В.М. Духневич // Вісник Національного університету оборони України. Зб. наук.праць. – К.: НУОУ, 2011. – Вип. 2 (21). – сс. 28-32.
 47. Духневич В.М. Особливості конструювання кейсів для когнітивно орієнтованих тренінгів спілкування / В.М. Духневич // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології. – К.: Міленіум, 2011. – Вип. 27 (30). – сс. 234-243.
 48. Духневич В.М. Особливості конструювання кейсів для когнітивно орієнтованих тренінгів спілкування / В.М. Духневич // Перший усеукраїнський конгрес із соціальної психології (УКСП–2010) «СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА НАУКА ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ: ДОСВІД, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ» 18–20 жовтня 2010 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ispp.org.ua/podiy_14_s_21.htm
 49. Духневич В.М. Використання психологічних комунікативних кейсів в учбовому процесі [Електронний ресурс] / В.М. Духневич // Теорія і методика професійної освіти: електронне наукове видання. – 2013. – No 3. – Режим доступу: http://tmpe.eor.by/images/docs/3/12duhctp.pdf
 50. Активізація когнітивних процесів у спілкуванні : методичний посібник / [В.П. Казміренко, З.Ф. Сіверс, В.М. Духневич та ін.]; за ред. В.П. Казміренка. ‑ К.: Міленіум, 2011. ‑ 268 с.
 51. Духневич В.М. Кейс як технологія когнітивного спілкування у формуванні готовності молодого спеціаліста до вирішення професійних завдань / В.М. Духневич // Психологічні перспективи. Спеціальний випуск. Психологія соціальної роботи. ‑ Видавець: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. – 2011. – сс. 199-208.
 52. Духневич В. М. Розроблення і проведення соціально-психологічних тренінгів: що маємо? / В. М. Духневич // Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб.статей / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології ; [ред. рада : М. М. Слюсаревський (голова) та ін.]. ‑ К.: Міленіум, 2010. ‑ Вип. 24 (27). – сс. 284-294.
 53. Духневич В.М. Фильм Н.Михалкова "12" или на подступах к Когнитивной психологии общения // В.М. Духневич // Матеріали Першої міжнародної науково-методичної інтернет-конференції „Актуальні проблеми когнітивної психології спілкування”, квітень-травень 2009. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ispp.org.ua/forum
 54. Духневич В.М. Соціально-психологічні механізми формування взаєморозуміння при вирішення задач спільної діяльності / В.М. Духневич // Наукові студії із політичної та соціальної психології. Збірник статей. – Випуск 23 (26). – К.: Міленіум, – 2009. – сс. 164-178.
 55. Духневич В.М. Взгляд на кейс с точки зрения когнитивной психологии общения / В.М. Духневич // Психология общения XXI век: 10 лет развития: Материалы международной конференции 8-10 октября 2009 года. Том 1. – М.; Обнинск: ИГ-СОЦИН, 2009. – сс. 28-30.
 56. Дубровинський Г.Р., Духневич В.М. Особливості вивчення військовим психологом психічних станів підлеглих під час ведення бойових дій / Г.Р. Дубровинський Г.Р., В.М. Духневич // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Вип. No 17. – К.: ВІКНУ, 2009. - сс. 225-229.
 57. Інтеграційні процеси в суспільстві та політичний вибір особистості: Монографія / За ред. В.П.Казміренка. – К.: Міленіум, 2008. – 360 с.
 58. Духневич В.М. Вплив міжособистісної комунікації на готовність до політичного вибору // В.М. Духневич // Наукові студії із політичної та соціальної психології. Збірник статей. – Випуск 19 (22). – К.: Міленіум, – 2008. – сс. 196-204.
 59. Духневич В.М. Про деякі особливості участі громадських організацій у виборчій кампанії 2006 року: соціально-психологічний аспект // В.М. Духневич // Наукові студії із політичної та соціальної психології. Збірник статей. – Випуск 18 (21). – К.: Міленіум, 2007. – сс. 105-116.
 60. Духневич В.М. Структура готовності особистості до здійснення політичного вибору / В.М. Духневич // Психологічні перспективи. ‑ Вип. 7. ‑ 2005. – сс.63-69.
 61. Духневич В.М. Проблема готовності до здійснення політичного вибору / В.М. Духневич // Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб.статей – К.: Міленіум, 2005. - Вип.12 (15). – сс. 151-161.
 62. Бурлачук Л.Ф., Духневич В.Н., Дубровинский Г.Р. «Опросник общего здоровья»: предварительные итоги русскоязычной адаптации / Л.Ф. Бурлачук, В.Н. Духневич, Г.Р. Дубровинский // Журнал практикующего психолога. 2005.№ 11. ‑ сс. 49-57.
 63. Духневич В.М. Психологічна готовність до політичного вибору / В.М. Духневич // Соціальна психологія: український науковий журнал. ‑ 2004. ‑ № 2 (4). ‑ сс. 70-76. – Режим доступу: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=25&c=324
 64. Бурлачук Л.Ф., Духневич В.М. Самоактуалізація особистості як фактор і передумова ефективності діяльності психолога / Л.Ф. Бурлачук, В.М. Духневич // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія: Психологічні науки. ‑ Чернігів, 2002. ‑ Вип. 11. ‑ сс. 20-27.
 65. Духневич В.М. Психологічне благополуччя професіонала: модель досягнення/дотримання (на прикладі професії психолога-консультанта) / В.М. Духневич // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – 2002. – Том 4, частина 3. – сс. 57-63.
 66. Духневич В.М. До проблеми вивчення професійної діяльності психолога-консультанта: можливі напрямки дослідження / В.М. Духневич // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2002. – № 8. – С.96-101
 67. Духневич В.М. До проблеми етичного регулювання діяльності психолога / В.М. Духневич // Вісник КНУ ім. Т.Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка. – 2001. – Вип. 10. – сс. 53-56.
 68. Духневич В.М. Етичні аспекти взаємодії психолога та клієнта / В.М. Духневич // Психологія. Збірник наукових праць. НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2001. – Вип. 12. – сс. 322-328.
 69. Духневич В.М. До проблеми особистісних і професійних рис психолога / В.М. Духневич // Проблема особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження. Тези доповідей Другої Всеукраїнської конференції молодих науковців 9-10 вересня 1999 року. – Київ: поліграфічний центр КНУ імені Тараса Шевченка, 2000. ‑ сс. 72-74.
 70. Духневич В.Н. Опросник стратегий и атрибуций (SAQ): описание, адаптация, применение / В.Н. Духневич // Практична психологія та соціальна робота. – 2000. ‑ № 1. – сс. 15-21.
 71. Бурлачук Л.Ф., Духневич В.Н. Исследование надежности опросника Р.Кэттелла 16 PF / Л.Ф. Бурлачук, В.Н. Духневич // Психологический журнал. – 2000. – Т. 21. ‑ №5. – сс. 82-86.
 72. Бурлачук Л.Ф., Духневич В.Н. Акцентуации личности: что диагностируем? / Л.Ф. Бурлачук, В.Н. Духневич // Вопросы психологии. – 1998. - № 2. ‑ сс. 136-143.